Vedtægter

Vedtægter for Gelsted Seniorklub!

pk.1. Foreningens navn er: Gelsted Senior Klub – Foreningens hjemsted er Holmegården Søndergade 80 i Gelsted.

pk.2. Foreningens formål er at aktivere ældre i Gelsted og omegn ved at arrangere sammenkomster, med forskellige aktiviteter.

pk.3. Som medlemmer kan optages beboere, der er over 60 år, fra Gelsted og omegn. Personligt medlemskab dækker kun én person. undtagelsesvis kan optages medlemmer under 60 år, eller personer uden for Gelsted og omegn, samt organisationer eller personer eller foreninger der vil støtte de omtalte formål i pk.2 Sådanne medlemmer kan dog først optages efter godkendelse i bestyrelsen.

pk.4. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

pk.5. Generalforsamlingen afholdes hvert år i september måned. Indvarsling med dagsorden annonceres i de lokale blade senest 14 dage før generalforsamlingen, og skal indeholde. a) Valg af dirigent og stemmetællere b) Formandens beretning c) Regnskab ved kassereren. d) Indkomne forslag – e) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. f) Valg af revisor g) Eventuelt Evt. tilføjelser til dagsordenen, skal være hos bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

pk.6. Foreningens regnskabsperiode er fra 1. august til 31. juli.

pk.7. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis 2 eller 3. I lige år afgår 2 og i ulige år afgår 3. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. – Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. – Formand og kasserer afgår skiftevis.

pk.8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsens flertal, og skal indkaldes når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om behandling af et bestemt emne. Når bestyrelsen modtager et sådant forslag, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling indenfor 14 dage.

Pk.8A. Force majeure klausul:
Den til enhver tid værende bestyrelse bemyndiges til at træffe beslutninger uden om generalforsamlingen i force majeure mæssige situationer. Denne bemyndigelse gælder dog kun indtil, det vil være muligt at afholde en generalforsamling, ordinær som ekstraordinær. Herefter skal eventuelle beslutninger fremlægges for en sådan generalforsamling til endelig godkendelse eller tilbagetrækning.

pk.9. Ved ændringer af foreningens vedtægter skal 3/4 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemme herfor. – Ved ophævelse af foreningen skal 3/4 af de fremmødte medlemmer stemme herfor på en generalforsamling. hvis eneste punkt er :Ophævelse af foreningen. Eventuelle midler i foreningen skal ved ophævelse anvendes til gavn for ældrearbejdet i Gelsted og omegn. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. september 1996. J. Jørgensen

Vedtægter opdateret og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 13. september 2017
Vedtægter opdateret og godkendt på den ordinære generalforsamling den 22. september 2021.

NYT: Forklaring af specielle medlemskaber i GELSTED SENIORKLUB!

Personer, der ønsker optagelse i GELSTED SENIORKLUB, som er under 60 år eller andre med årsager, der måske “bryder seniorklubbens vedtægter § 3.

(Gelsted Seniorklub er for alle med interesse for Gelsted og Omegn.)

Midlertidig dispensation kan gives til kurser i klubben, f.eks. ældre hjælper ældre.

Særlige aftaler kan, for ikke fyldte 60årige være grundet i en eller anden form for invaliditet eller handicap. Støttemedlem til seniorklubben kan man være uanset alder, men uden møde og stemmeret.

Man er velkommen til et par besøg i Gelsted Seniorklub om onsdagen, for så efterfølgende at beslutte om man vil være medlem.