Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
                          Gelsted Seniorklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
i Gelsted Seniorklub, onsdag den 13. september kl.
09.30 i klublokalet på 1. sal på Holmegården.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab for året 2016/2017 (siden sidste general-
Forsamling)
4. Indkomne forslag (forslag skal været indleveret til
Bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Britta Hansen, Ronald Mathisen, og
Jytte Andersen.
Jytte Andersen ønsker ikke genvalg.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
På valg er: Inger Steiner og Agnete Lysholt.
7. Valg af revisor
På valg er Otto Egedal.
8. Valg af revisorsuppleant:
På valg er : Poul Christensen.
9. Eventuelt.