Generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra Generalforsamlingen.
onsdag, den 13. september 2017 i Gelsted Seniorklub.

Efter velkomsten ved formanden Steen Ole Sørensen, skulle der vælges en dirigent, og bestyrelsen foreslog Bent Jessen, som blev valgt uden modkandidat.
BJ konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og dermed beslutningsdygtig, og der var ingen modstand herimod.
Der blev herefter valgt stemmetællere, og Poul Christensen og Bente Davidsen blev foreslået og valgt. ( dirigenten gjorde en anmærkning om, at det nok i fremtiden var klogest, om man valgte stemmetællerne inden dirigenten blev valgt, hvilket vi i bestyrelsen vil tage til efterretning. )

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt, det var en forkortet udgave, da den store og fyldestgørende beretning var sendt ud til de af medlemmerne, som har email-adresse, og det er ca. 90 %.
Dernæst blev det kassererens tur til at fremlægge regnskabet, og regnskabet blev godkendt. Der var en enkelt kommentar om, at man gerne så tallene fra forrige år under beholdningerne ( kontantbeholdning – og bankkonto. ) ligesom tallene var angivet fra sidste år i regnskabet.
formanden undskyldte, da han havde renskrevet regnskabet for Jytte Andersen ( kasserer ).
Regnskabet blev herefter godkendt uden anmærkninger.
Indkomne forslag.
Her var indkommet et forslag fra Steen Ole Sørensen, og forslaget gik ud på at ændre vedtægternes § 6, således at der fremadrettet står, at regnskabsåret går fra den 1. august til den 31. juli, i stedet for fra generalforsamling til generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og vedtægtsændringerne vil nu blive tilrettet på klubbens hjemmeside. ( Gelstedseniorklub.dk)
Valg til bestyrelsen:
På valg var Britta Hansen, Ronald Mathiassen og Jytte Andersen ( sidstnævnte ønskede ikke genvalg.)
Britta Hansen og Ronald Mathiassen blev genvalgt, og nyvalgt blev bestyrelsens forslag: Peter Svensson. ( bestyrelsen konstituerer sig fredag, den 15. sept. 2017)
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Der var genvalg til 1. suppleant : Inger Steiner og 2. suppleant Agnete Lysholt.
Valg af revisor;
Der var genvalg til Otto Egedal og som suppleant genvalgtes Poul Christensen.
Herefter var der kun tilbage punktet eventuelt.
Under eventuelt, blev der sagt tak til Jytte Andersen for 5 års arbejde i bestyrelsen, og formanden forespurgte om behovet for teleslynge anlæg i salen.
Der blev gjort opmærksom på, at et teleslyngeanlæg kun virker på de høreapparater, hvortil det kan koples op. Ved håndsoprækning blev det konstateret at ca 10% af de fremmødte ( 91 ) i alt, havde mulighed for at kunne gøre brug af et teleslynge anlæg.
Der har været indhentet et tilbud på et sådant anlæg, og det løber op i 12.500,- + moms. Der blev endvidere foreslået, at man kunne søge kommunen om tilskud på et sådant anlæg. Dette vil blive bragt op i bestyrelsen, men jeg kan allerede nu oplyse, at man ikke agter at søge tilskud, da vi har en formue på godt 175.000,- og kan vi gavne og støtte nogle medlemmer med et sådant anlæg, så vil vi bruge af denne formue til investering af anlægget.
Et medlem ønskede at gøre opmærksom på, at mandagsholdet manglede nogle hænder. Det er efterhånden ved at være nogle gamle drenge, som fungerer på mandagsholdet, og man så gerne, at nye og yngre kræfter meldte sig under fanerne. Man må ikke glemme, at det er mandagsholdets fortjeneste, at vi har fri husleje på holmegårdens 1. sal.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamling og takkede for god ro og orden,
Gelsted, den 13. september 2017

Formand: dirigent:
Steen Ole Sørensen  Bent Jessen