Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling den 22. sept. 2021

Velkomst:
Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling og foreslog 2 stemmetællere, som blev valgt, nemlig Lillian Mignon og Ingelise Zachariasen.

Valg af dirigent:
Bent Clement blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, nemlig ved opslag på hjemmesiden og i klubben, i Gelsted Bladet samt ved mail til de medlemmer, der har en mailadresse, og dermed beslutningsdygtig.

Bent Clement foreslog, at vi delte generalforsamlingen op i 2 dele, som følger herunder:

 

  1. Generalforsamling fra 1/8-2019 til 31/7-2020 med beretning, regnskab og valg
  2. Generalforsamling fra 1/8-2020 til 31/7-2021 med beretning, regnskab, indkomne forslag, alle valg og punktet eventuelt.

    Formandens beretning fra 1/8-2019 til 31/7-2020 (vedl.) ved Bente Davidsen (Anne Friis fremlagde beretningen). Denne blev godkendt uden kommentarer

    Regnskab (1/8-2019 til 31/7-2020) ved Peter Svensson. Dette viste et overskud på 5.511,37 kr. Regnskabet blev godkendt.

    Indkomne forslag: Ingen forslag

Valg af bestyrelse:

Agnethe Lysholt blev genvalgt (for et år)

Anne Friis blev genvalgt (for et år)

De resterende valg foretages under den ordinære generalforsamling (1/8-2020til 31/7-2021)

 

Ordinær generalforsamling (1/8-2019 til 31/7-2021)

Formandens beretning (1/8-2019 til 31/7-2021) ved Ronald Matthiasen. Denne blev godkendt uden kommentarer.
Regnskab (1/8-2019 til 31/7-2021) ved Peter Svensson. Dette viste et underskud på -3.916,68kr. Regnskabet blev godkendt.

Forslag til vedtægtsændring fra Steen Ole Sørensen:

 

Punkt 8A

 

Force majeure klausul:

Den til enhver tid værende bestyrelse bemyndiges til at træffe beslutninger uden om generalforsamlingen i force majeure mæssige situationer. Denne bemyndigelse gælder dog kun indtil, det vil være muligt at afholde en generalforsamling, ordinær som ekstraordinær. Herefter skal eventuelle beslutninger fremlægges for en sådan generalforsamling til endelig godkendelse eller tilbagetrækning.

Forslaget blev vedtaget og bliver punkt 8A i vedtægterne.

Valg af bestyrelse.
Ronald Matthiasen blev genvalgt (for 2 år)
Peter Svensson blev genvalgt (for 2 år)
Inge Jensen blev nyvalgt (for 2 år)

Valg af suppleanter:
Steen Ole Sørensen blev valgt til 1. suppleant (for et år)
Kim Lund blev valgt til 2. suppleant (for et år)

Valg af revisor:
Poul Christensen blev genvalgt (for et år)

Valg af revisorsuppleant:
Tage Blond blev genvalgt (for et år)

Evt.:
Under eventuelt kom der følgende bemærkninger:
Steen Ole Sørensen: ”Jeg vil gerne opfordre bestyrelsen til at modtage hjælp fra medlemmerne.
Niels Erik Bentholm: ”Køb endelig ikke en kaffemaskine, for Gelsted Borgerforening har én på lager.”

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og med at takke Bente Davidsen og Inger Steiner for deres mangeårige arbejde i bestyrelsen.

Gelsted den 22. september 2021

Formand:
Ronald Matthiasen

Dirigent:
Bent Clement