Onsdagsmøder

Nyhedsbrev onsdag den 6. oktober
Inge bød velkommen i seniorklubben. Hun takkede for valget til bestyrelsen og til valget som formand.

De valgte til bestyrelsen er:
Formand: Inge Jensen
Næstformand: Ronald Matthiasen
Sekretær: Anne Friis
Kasser: Peter Sandberg Svensson
Menigt medlem: Agnethe Lysholt

Suppleanter:
Steen Ole Sørensen
Kim Lund.

Vi begyndte som vanligt dagen med at synge. Det blev i dag to sange fra sanghæftet. Otto Egedal gav en lille en til kaffen i dag, da han for ca. 1/2 år siden er fyldt 80 år.
Vi ønskede Otto tillykke med fødselsdagen.

Der er mødt 44 op til kortspil udover de 24, som er på tur til Bågø i dag. Det ser ud som om, de er heldige med vejret, da det blev solskin op ad formiddagen.

Servicemeddelelser:
Der afholdes jubilæumsfest fredag den 8. oktober kl. 12.00 i seniorklubbens lokaler på Holmegaarden.

Den 24. november er der bustur til Viborg med besøg i Viborg Domkirke og Mønsted Kalkgruber. Der serveres mad på Birgittelyst Kro.
Tilmelding til turen kommer senere med oplysninger om priser med mere.

Med venlig hilsen
Inge Jensen
Gelsted Seniorklub

 

Nyhedsbrev onsdag den 29. september 2021

I dag startede vi med: ”I østen stiger solen op”.

Dejligt- for vi fik en dejlig efterårsdag med sol og varme, først hen under aften væltede regnen ned over os.

Vi takkede Inger Steiner for de 11 år for Gelsted Seniorklub. Tak for indsatsen i Gelsted Seniorklub. Vi håber, at du stadig vil komme og være en del af fællesskabet omkring Gelsted Seniorklub.

Bestyrelsen konstituerede sig i dag, og resultatet blev, som følger:

Formand: Inge Jensen
Næstformand: Ronald Matthiasen
Kasserer: Peter Svensson
Sekretær: Anne Friis
Bestyrelsesmedlem: Agnethe Lysholt
1. Suppleant: Steen Ole Sørensen
2. Suppleant: Kim Lund

Jubilæumsfesten
Det næste, vi har på programmet, er jubilæumsfesten den 8. oktober kl. 12. På nuværende tidspunkt er der 73 tilmeldte.
Tilmelding (senest torsdag den 30. september): Ronald Matthiasen på: 64491553 eller på birthematthiasen@godmail.dk.

Bustur: Der er bustur til Viborg den 24. november. Mere herom senere.

Mailadresser:
Hvis du ikke modtager et nyhedsbrev hver onsdag (torsdag) i de aktive perioder, bedes du om hurtigst muligt at henvende dig til Peter eller Anne, så vi kan få rettet din mailadresse i systemet.

Telefonnumre:
Af medlemslisten fremgår det, at mange udelukkende har det gamle fastnetnummer. Kan det nu også passe?
Det må du også gerne komme til Peter eller Anne med, så vi kan rette.

Ny adresse:
Har du fået ny adresse. Er det vigtigt, at du henvender dig til Peter eller Anne, så vil vi straks rette.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub

Nyhedsbrev onsdag den 22. september 2021

I dag har vi afholdt hele 2 generalforsamlinger. Det var noget af en opgave at adskille de 2 år; men vores dirigent, Bent Clement førte os sikkert i mål.
Inger Steiner ønskede ikke genvalg. Vi siger tak for indsatsen i Gelsted Seniorklub.

Som noget nyt var der kampvalg, for 3 medlemmer stillede op til den ledige post i bestyrelsen.

Resultatet blev at Inge Jensen er nyt bestyrelsesmedlem.
Steen Ole Sørensen er 1. suppleant
Kim lund er 2. suppleant

Vi siger velkommen i bestyrelsen, og vi håber, at I bliver glade for det særdeles vigtige arbejde i Gelsted Seniorklub.
Der er bestyrelsesmøde den 29. september kl. 12.30, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Der var mødt 72 personer op til morgenkaffe og de efterfølgende generalforsamlinger (referat og formandens beretning fra 1/8- 2020 til 31/7-2021 vedlægges).
Det blev en lang affære; men heldigvis blev der også tid til lidt kortspil efterfølgende.

Jubilæumsfesten
Det næste, vi har på programmet, er jubilæumsfesten den 8. oktober kl. 12. På nuværende tidspunkt er der 71 tilmeldte. Der er få ledige pladser. Deadline er torsdag den 30. september.

Bågøtur
De aktive har arrangeret en tur til Bågø den 6. oktober. Der er få ledige pladser. Tilmelding og betaling sker til Lillian.

IT undervisningen
Erik Ginnerskov og Jørgen Hollænder Jensen er allerede godt i gang med forberedelsen til undervisningen, derfor kan du allerede nu tilmelde dig undervisningen.
Tilmelding: Anne Friis på 2162 6396 eller afriis@mail.dk.

Bustur
Der er bustur til Viborg den 24. november. Mere herom senere.

Vildtaften
Fredag den 12. november kl. 18 arrangerer Gelsted Borgerforening vildtaften på Holmegården.
Sten Blåkilde står for maden, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub

 

Formandens beretning (1/8- Referat fra generalforsamling den 22. sept. 2021

Velkomst:
Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling og foreslog 2 stemmetællere, som blev valgt, nemlig Lillian Mignon og Ingelise Zachariasen.

Valg af dirigent:
Bent Clement blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, nemlig ved opslag på hjemmesiden og i klubben, i Gelsted Bladet samt ved mail til de medlemmer, der har en mailadresse, og dermed beslutningsdygtig.

Bent Clement foreslog, at vi delte generalforsamlingen op i 2 dele, som følger herunder:

  1. Generalforsamling fra 1/8-2019 til 31/7-2020 med beretning, regnskab og valg
  2. Generalforsamling fra 1/8-2020 til 31/7-2021 med beretning, regnskab, indkomne forslag, alle valg og punktet eventuelt.Formandens beretning fra 1/8-2019 til 31/7-2020 (vedl.) ved Bente Davidsen (Anne Friis fremlagde beretningen). Denne blev godkendt uden kommentarerRegnskab (1/8-2019 til 31/7-2020) ved Peter Svensson. Dette viste et overskud på 5.511,37 kr. Regnskabet blev godkendt.

    Indkomne forslag: Ingen forslag

Valg af bestyrelse:

Agnethe Lysholt blev genvalgt (for et år)

Anne Friis blev genvalgt (for et år)

De resterende valg foretages under den ordinære generalforsamling (1/8-2020til 31/7-2021)

Ordinær generalforsamling (1/8-2019 til 31/7-2021)

2019 til 31/7-2021) ved Ronald Matthiasen. Denne blev godkendt uden kommentarer.
Regnskab (1/8-2019 til 31/7-2021) ved Peter Svensson. Dette viste et underskud på -3.916,68kr. Regnskabet blev godkendt.

Forslag til vedtægtsændring fra Steen Ole Sørensen:

Punkt 8A

Force majeure klausul:

Den til enhver tid værende bestyrelse bemyndiges til at træffe beslutninger uden om generalforsamlingen i force majeure mæssige situationer. Denne bemyndigelse gælder dog kun indtil, det vil være muligt at afholde en generalforsamling, ordinær som ekstraordinær. Herefter skal eventuelle beslutninger fremlægges for en sådan generalforsamling til endelig godkendelse eller tilbagetrækning.

Forslaget blev vedtaget og bliver punkt 8A i vedtægterne.

Valg af bestyrelse.
Ronald Matthiasen blev genvalgt (for 2 år)
Peter Svensson blev genvalgt (for 2 år)
Inge Jensen blev nyvalgt (for 2 år)

Valg af suppleanter:
Steen Ole Sørensen blev valgt til 1. suppleant (for et år)
Kim Lund blev valgt til 2. suppleant (for et år)

Valg af revisor:
Poul Christensen blev genvalgt (for et år)

Valg af revisorsuppleant:
Tage Blond blev genvalgt (for et år)

Evt.:
Under eventuelt kom der følgende bemærkninger:
Steen Ole Sørensen: ”Jeg vil gerne opfordre bestyrelsen til at modtage hjælp fra medlemmerne.
Niels Erik Bentholm: ”Køb endelig ikke en kaffemaskine, for Gelsted Borgerforening har én på lager.”

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og med at takke Bente Davidsen og Inger Steiner for deres mangeårige arbejde i bestyrelsen.

Gelsted den 22. september 2021

Formand:
Ronald Matthiasen

Dirigent:
Bent Clement

 

Nyhedsbrev onsdag den 15. september 2021

Igen en dejlig formiddag med det hele – ja det vil sige kaffemaskinen drillede max; men vi fik da brygget noget kaffe.

Der blev knoklet med ost, smør, syltetøj og rundstykker lige fra kl. 7.30 – dejligt med morgenfriske hjælpere.

Fuglesangen må vi undvære. Heldigvis har vi Anne Grethe og alle I morgenfriske sangere til at sørge for, at vi kommer ordentlig i gang med dagens program.

I dag startede vi med at fortælle om den fantastiske tur til Stenmuseet i Davinde, og med at takke Ole Allan Jensen for en meget fin intro til stensamlingen. Ole guidede os gennem de meget fine udstillinger. Her skal blot nævnes nogle få ting:

– Du finder en rhombeporfyr i udstillingen, trykker på knappen og straks lyser den lille grønne lampe på kortet, som viser, hvor ledeblokken stammer fra.
– Du kigger under det sorte stof, og inde på den anden side ser du de smukkeste fluoriserende sten. De flotte grønne, blå og lilla farver kan kun ses i uv-lys.
– Vil du fordybe dig i de forskellige istider, trykker du knapperne og de forskellige istider vises på kortene med gule og røde lamper.

Der er rigtig meget mere. Stenmuseet skal bare opleves med Ole som guide.

Foreningen er vært ved kaffe/te + et rundstykke før generalforsamlingen.
Efterfølgende er Gelsted Seniorklub vært ved en øl/vand.
Jubilæumsfesten fredag den 8/10 fra kl. 12.
Her kommer løbende tilmeldinger. Der er flere pladser, så du kan nå det endnu.

Bågø 6/10. Der er få ledige pladser.

IT: I dag havde vi besøg af Erik Ginnerskov og Jørgen Hollænder Jensen, og de glæder sig meget til at komme i gang med undervisningen.
Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub

 

 

Nyhedsbrev onsdag den 8. september 2021

Igen en meget hyggelig dag i Gelsted Seniorklub.

Snakken gik lige fra klokken 8.30, hvor rigtig mange allerede var kommet. Straks blev kaffen hældt op, og man var klar til at synge morgensang under Anne Grethes ledelse.

Vi startede med: ”Septembers himmel er så blå”.

”Ja, det er rigtigt, det er sådan en smuk, blå farve”.

”Himlen er nu særlig smuk i september”

Derefter sang vi: ”Nu falmer skoven trindt om land”.

”Lige en måned for tidligt”.

”Skoven er jo grøn endnu”.

Formanden bød velkommen.

Straks derefter fik Lisbeth Tjørnehøj ordet. Hun fortalte om en dejlig tur til Bågø onsdag den 6.oktober. På nuværende tidspunkt er der 20 tilmeldte; men du kan stadig nå at få en plads. Der er 30 pladser i alt. Tilmelding sker til Lisbeth eller Lillian.

Efterfølgende fortalte Ole Allan Jensen om en tur til Stenmuseet i Davinde. Turen er på tirsdag den 14.september. Der er fælleskørsel fra Holmegården kl. 9. Tilmelding til Ole på 20731885 eller mail: ole.allan@hotmail.com.

Så kom kortene, brikkerne og jetonerne på bordet. Meldingerne var høje og sommetider for lave; men hyggeligt, det var det.

Snakkeklubben får hele tiden mange idéer til nye og anderledes oplevelser, så bare glæd jer. De ka´ det der.

Badminton
Nu har vi været i Gelsted Hallen 2 gange, og der har været 14 og 16 deltagere. Der er stadig plads til lidt flere. Så kom endelig, der er altid plads til én til, og vi skifter makkere undervejs. Det sociale er i højsædet, så den efterfølgende kaffe i cafeteriaet er meget vigtig.

Generalforsamling: Onsdag den 22. september afholdes der generalforsamling fra kl. 9.30.

Jubilæumsfesten
Gelsted Seniorklub holder et brag af en fest fredag den 08.10 fra kl. 12.

Underholdningen er på plads, og vi har styr på menuen.

Blomster og servietter skal vi have fundet. Vi modtager gerne forslag til bordpynt mm. Alle gode idéer modtages med kyshånd.

Tilmelding til jubilæumsfesten: Der kom mange tilmeldinger i dag.

Der er mulighed for tilmelding de følgende 3 onsdage, nemlig: den 15. september, den 22. september og den 29. september.
Herefter tilmelding til Ronald på 6449 1553 eller på mail: birthematthiasen@godmail.dk dog senest fredag den 1. oktober.

IT undervisning: Undervisningen starter den 20.10 og slutter den 16.03. Det er Erik Ginnerskov og Jørgen Hollænder Jensen, der klarer undervisningen.

På onsdag den 15. september kommer de begge 2 og hilser på, og ser på vores hyggelige sted.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen

 

Nyhedsbrev onsdag den 1. september 2021

Endelig blev det 1. september og vi kunne igen byde velkommen i Gelsted Seniorklub. Dejligt at se og høre så mange glade mennesker. Der blev sunget (til Anne Grethes fine klaverspil), snakket og planlagt nye ture. Så den formiddag gik lynhurtigt.

Badminton
Fredag den 27. august Sprang 14 friske badmintonspillere rundt i Gelsted Hallen. Der blev dystet på kryds og tværs. Selvom nogle mente, at det var meget længe siden, at ketsjeren var blevet luftet. Da vi havde fået den dovne sved ud, var der dejlig kaffe, som Anders havde lavet. Også en rigtig dejlig start på sæsonen.

Tur til Davinde Sten Museum tirsdag den 14. september
Davinde Sten Museum, Udlodgyden 52, Davinde, 5220 Odense SØ.

Vores guide er: Ole Allan Jensen.
Det kan I opleve: Se forskellige strandsten, som findes ved vores kyster; se store og mindre bjergarter fra grusgravene i Tarup Davinde. Nogle indeholder fossiler/forstenede dyr; udstilling med smykker lavet af Den Fynske Stenklubs kreative slibehold; udstilling af forstenet træ, sandprøver, mineraler mv og en udstilling om grusgravenes historie.
Så gå ikke glip af en meget spændende tur.
Afgang fra Holmegården kl. 9

Afgang fra museet kl. 11.15

Køretid: ca. 40 min.
Der arrangeres fælleskørsel fra Holmegården.

Pris: 20 kr. (entré til museet) + 30 kr. til kørsel.

Tilmelding (senest 12. september): til Ole Allan Jensen på 20731885 eller mail: ole.allan@hotmail.com

Generalforsamling: Onsdag den 22. september afholdes der generalforsamling kl. 9.30.

De aktive har arrangeret en tur til Bogø den 6. oktober

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der kan max. Være 30 deltagere.
Mere om turen senere.

Jubilæumsfesten i Gelsted Seniorklub er fredag den 08.10 kl. 12.

Menu:
1. Forret: Cremet tunmousse med tilbehør

  1. Hovedret: Buffet bestående af: Glaseret skinke med sennep, honning og rosmarin
    Hvidløgsstegt kylling med timian og tomat
    Øl-braiseret oksesteg, mør og saftig
  2. Dessert: Jordbærdrøm med chokoladekage

Underholdning: Svend Erik Larsen (fra De Gyldne Løver til John Mogensen)

Pris for alt dette: 150 kr.

Tilmelding: fra onsdag den 8. september i seniorklubben på Holmgården og de følgende onsdage, nemlig den 15. september, den 22. september og den 29. september.
Herefter tilmelding til Ronald på 6449 1553 eller på mail: birthematthiasen@godmail.dk dog senest fredag den 1. oktober.

IT undervisning: Undervisningen starter den 20.10 og slutter den 16.03. Det er Erik Ginnerskov og Jørgen Hollænder Jensen, der klarer undervisningen.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen


Nyhedsbrev onsdag den 25. august 2021

Velkommen i den grønne lund,
hvor fuglene de sjunge!
det høres skal: den danske mund
til sang har og en tunge.

Vi har det godt i grunden her,
såvel som vore fædre,
vil Gud, den dag tør være nær,
vi får det end lidt bedre.

Velkommen igen i Gelsted Seniorklub. Vi glæder os meget til at se jer onsdag den 1. september kl.9 til 12.

I dag har de flittige piger sørget for den helt STORE rengøring fra gulv til loft i alle rum. Alle stole har fået den helt store tur, og gardinerne har Inge vasket. Tak til alle vores dygtige og effektive piger!!!

Alt står skarpt, lyst og rent, så glæd jer.

Badminton
Fredag den 27. august kl. 9 til 10 går det løs i Gelsted Hallen, så det er bare frem med ketsjeren og i gang med fjerbolden. Efter anstrengelserne er der selvfølgelig kaffe i cafeteriaet.

Generalforsamling
Onsdag den 22. september afholdes der generalforsamling kl. 9.30.

Gelsted Seniorklub er vært ved en kop kaffe + et rundstykke. Desuden er der en øl/vand til alle friske deltagere i generalforsamlingen.

Det månedlige arrangement i september:
Davinde Sten Museum, Udlodgyden 52, Davinde, 5220 Odense SØ.

Vores guide er: Ole Allan Jensen. I får nærmere besked inden længe.

IT undervisning:
Undervisningen starter den 20.10 og slutter den 16.03. Vi er så heldige, at 2 undervisere allerede har meldt sig klar. Det er Erik Ginnerskov og Jørgen Hollænder Jensen – det er noget af et scoop. Lige nu underviser Jørgen Hollænder Jensen 3 gange om ugen i datastuen i Middelfart.

Skriv gerne, hvilke ønsker I har til IT- undervisningen.

Jubilæumsfesten i Gelsted Seniorklub er fredag den 08.10 kl. 12, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Mad og musik er bestilt, så I kan se frem til et hyggeligt og sjovt 25års jubilæum.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen

Husk vi starter op igen onsdag den 1. september kl. 9.00

Bemærk der er generalforsamling den 22. september med følgende dagsorden.

 

GENERALFORSAMLING 22.SEPTEMBER

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Gelsted Seniorklub
Onsdag den 22. september 2021 kl. 9.30

I Gelsted Seniorklubs lokaler, Holmegården, Søndergade 80, 5591 Gelsted.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for året
4 Indkomne forslag (forslag skal være indleveret til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen)
5. Valg af bestyrelse:
På valg er:
a                Ronald Matthiasen (modtager genvalg)
b                Peter Svensson (modtager genvalg)
c                Inger Steiner (modtager ikke genvalg)
6. Valg af suppleanter:
Der skal vælges 2 suppleanter:

7. Valg af revisor:
På valg er: Poul Christensen
8. Valg af revisorsuppleant:
På valg er: Tage Blond
9. Eventuelt

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

Nyhedsbrev fredag den 25. juni 2021

Jeg elsker de grønne lunde
med tonernes vuggende fald,
jeg elsker de blanke sunde
med sejlernes tusindtal.

Jeg elsker hver dal, hver banke,
med kornets bølgende flugt,
hvor flittige hænder sanke
af arbejdets gyldne frugt.

Formanden bød velkommen, dernæst sang vi fødselsdagssangen, for Peter Føns har fødselsdag i dag.

Endelig fik vi mulighed for at holde den årlige grillfest. Alt forløb efter planen. Jørn Erik havde lavet rigtig lækker grillmad. Vi fik Netes rabarberkage til dessert og til kaffen havde Merete bagt 2 slags gode småkager.

Jørn Erik sang 3 numre sammen med os fra vores sanghæfter – der var en rigtig god stemning lige fra begyndelsen af. Folk havde virkelig trængt til at komme ud og være sammen med hinanden – til at grine, snakke og synge uden mundbind.

Vi fik nogle hyggelige timer, ikke mindst på grund af alle jer, som havde medbragt det gode festhumør – tak for det.

Tusind tak til vores flittige hjælpere- uden jer ingen fest

En dejlig afslutning på denne noget anderledes sæson, vi ses igen efter sommerferien.

STOR tak til Bente og Britta for jeres engagerede og flittige indsats i Gelsted Seniorklub gennem mange år.

Billeder fra grillfesten2021

I ferieperioden skal vi have afviklet det tredje månedlige arrangement, nemlig turen: Onsdag den 28. juli kl. 14 til 17 Kongsdal Åben Have, hvor vi håber på at se rigtig mange af jer.

Der er fælleskørsel fra Holmegården.

Af hensyn til kørsel, vil vi gerne have jeres tilmelding senest onsdag den 21. juli til Nete på: 6115 1481 eller agnethelysholt@yahoo.dk.

Badminton: Vi forventer at starte fredag den 27. august kl. 9 til 10.

Opstart efter sommerferien:

Vi mødes igen onsdag den 1. september kl. 9 til 12.

God sommer til jer alle.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen

 

Nyhedsbrev mandag den 14. juni 2021

Frihed er det bedste guld,
som sol bestråler over muld,
lad den dit smykke være!
Ja, dersom du dig selv har kær,
da hold den mer end livet værd!
Thi frihed følger ære.

Friheden har vi fået tilbage, og det skal fejres, så onsdag den 16. juni mødes vi igen på Holmegården kl. 9 til 12. Der er kaffe, rundstykker og en enkelt. Leif Jensen er den glade giver i anledning af sin 70års fødselsdag den 10. juni sidste år. Tillykke med det. Selvfølgelig er der kortspil, hygge mm.

Tilmelding til grillfesten den 25. juni kan ske denne dag, eller til Ronald på: 6449 1553 (mellem kl. 17 og 20) eller birthematthiassen@godmail.dk.

Sidste tilmelding fredag den 18.juni

Onsdag 23. juni:

Er en dejlig dag, for der har vi Anne -Grethe tilbage på klaverbænken, så der er morgensang, kaffe, rundstykker, kortspil, hygge mm. Kl. 9 til 12.

Grillfest fredag den 25. juni kl. 12:

Jørn Erik kommer og griller for os. Vi sørger for tilbehøret, og så bliver der også lige plads til lidt dessert. Der er kaffe med Meretes hjemmebagte småkager.

Vi skal have afviklet lotteri ved Ronald, OG der bliver tid til fællessang.

Pris: 150 kr.

Der er 54 personer tilmeldt.

Onsdag den 28. juli kl. 14 til 17 Kongsdal Åben Have:

Kongsdal Åben Have, Assens Landevej 38, 54 71 Søndersø. Entré: 50 kr.

Der er fælleskørsel fra Holmegården.
Af hensyn til kørsel, vil vi gerne have jeres tilmelding senest onsdag en 21. juli til Nete på: 6115 1481 eller agnethelysholt@yahoo.dk. Der vil også ligge til meldingslister på Holmegården den 16. juni og den 23. juni.

Kongsdal åben have er en fantastisk oplevelse. Den 20.000 m² store have byder på smukke blomster, eksotiske planter og flotte træer – og havens midtpunkt, en 500 m² stor sø med springvand og vandfald. Rundt i den smukke have er der bænke og borde, så der altid er mulighed for et hvil undervejs.

Badminton: Vi forventer at starte fredag den 27. august kl. 9 til 10.

Opstart efter sommerferien:

Vi mødes igen onsdag den 1. september kl. 9 til 12.

Jubilæum:
Fredag den 3. september har Gelsted Seniorklub 25års jubilæum; men jubilæumsfesten holdes den fredag den 8. oktober.
I den anledning tænker bestyrelsen, at det kunne være spændende at udarbejde et jubilæumshæfte med hjælp fra alle vores fantastiske medlemmer.

Kom gerne med input til et sådant hæfte OG med input til selve festen.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen